Wall: the_egg_hunter

lady_dreamwyn • 17 Jul 2021, 7:04 AM

Fed all. ❤️

chihiro_sang • 16 Jul 2021, 8:23 PM

fed some

flamingtrashcan • 16 Jul 2021, 12:16 AM

fed all

mangoguayaba • 15 Jul 2021, 12:49 PM

Fed all! 😃

suessan • 15 Jul 2021, 10:54 AM

Fed all! ❤️

ravensong • 11 Jul 2021, 2:39 PM

ɪ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ʙᴇ ᴡɪʟᴅ, ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ, ᴀɴᴅ ғʀᴇᴇ,
ᴊᴜsᴛ ʟɪᴋᴇ ᴛʜᴇ sᴇᴀ.
~~~
sᴍᴇʟʟ ᴛʜᴇ sᴇᴀ,
ᴀɴᴅ ғᴇᴇʟ ᴛʜᴇ sᴋʏ,
ʟᴇᴛ ʏᴏᴜʀ sᴏᴜʟ ᴀɴᴅ sᴘɪʀɪᴛ ғʟʏ.


ғᴇᴅ ᴛᴏᴅᴀʏ!

chihiro_sang • 11 Jul 2021, 12:13 PM

fed some

chihiro_sang • 10 Jul 2021, 6:42 PM

fed some

chihiro_sang • 8 Jul 2021, 10:09 PM

fed some

flamingtrashcan • 8 Jul 2021, 3:25 PM

fed all

suessan • 8 Jul 2021, 8:17 AM

Fed all! ❤️

chihiro_sang • 7 Jul 2021, 12:20 PM

fed some

suessan • 7 Jul 2021, 6:50 AM

Thank you! Fed all back! ❤️

mithmel • 6 Jul 2021, 10:24 PM

I fed 10 creatures.

chihiro_sang • 6 Jul 2021, 9:40 PM

fed some

lisa_storage • 6 Jul 2021, 4:09 PM

sounds good! here ya go

lisa_storage • 6 Jul 2021, 3:27 PM

according to budgies theyre worth ~100k ec so at least that!

widgetspinner • 6 Jul 2021, 2:17 PM

fed back, you as well and thanks

suessan • 6 Jul 2021, 11:46 AM

Fed all back! ❤️

lisa_storage • 5 Jul 2021, 3:50 PM

They are yes!

mocang • 5 Jul 2021, 12:40 PM

Fed all

chihiro_sang • 5 Jul 2021, 10:45 AM

fed some

suessan • 5 Jul 2021, 6:04 AM

Thank you! Fed all back! ❤️ 😃

chihiro_sang • 4 Jul 2021, 11:53 AM

fed

suessan • 4 Jul 2021, 10:28 AM

Thank you! Fed all back! ❤️ 😃

lunacharm1037 • 3 Jul 2021, 6:07 PM

Tusm for feeding, fed everyone back😊

chihiro_sang • 3 Jul 2021, 12:22 PM

fed some

chihiro_sang • 2 Jul 2021, 7:46 PM

fed some and no worries, just feed what you feel you can

izziebee1017 • 1 Jul 2021, 3:47 PM

probably about 200-300k 😊