by-joycee

Gathering tokens by doing quests. Sorry for not feeding back right away. ❤️ 9 Jun 2023, 10:02 PM
Joined

1 November 2012
Last Seen

Hidden
Gender

Female
Location

Netherlands
Friends

5 Players
Trades

0 Trades
Auctions

0 Auctions
SARC Fund

20,000 EC
Forum Topics

1 Topic
Forum Posts

25 Posts
Shop

41 Items
˖⁺. 𝕎ᴇʟᴄᴏᴍᴇ! .⁺˖
- - - - - - - - - - - - - -


𝕁ᴏʏᴄᴇ 𝕄ᴀᴇɢᴇʟʟᴇ - 𝔸ᴅᴜʟᴛ ᴘʟᴀʏᴇʀ
𝕃ᴏᴠᴇʀ ᴏғ ʜᴏʀʀᴏʀ, ғᴀɴᴛᴀsʏ, ᴘʟᴀɴᴛs, ᴀɴɪᴍᴀʟs ᴀɴᴅ ʙᴀᴋɪɴɢ.

𝕋ʜɪs ɪs ᴀ ғᴇᴇᴅ ғʀɪᴇɴᴅʟʏ ᴄᴏᴠᴇ.
𝕊ᴏ ʏᴇs ᴘʟᴇᴀsᴇ, ғᴇᴇᴅ ᴀɴᴅ ᴄʟɪᴄᴋ ᴍʏ ᴄʀᴇᴀᴛᴜʀᴇs.
𝕀 ᴡɪʟʟ ғᴇᴇᴅ ʏᴏᴜʀ ᴄʀᴇᴀᴛᴜʀᴇs ʙᴀᴄᴋ, ᴜɴʟᴇss ʏᴏᴜ ᴛᴇʟʟ ᴍᴇ ɴᴏᴛ ᴛᴏ.

𝕀 ʟɪᴋᴇ ᴛᴏ ʀᴇᴄᴇɪᴠᴇ ғʀɪᴇɴᴅʟʏ ᴍᴇssᴀɢᴇs ᴏʀ ᴀɴᴅ ғʀɪᴇɴᴅ ʀᴇǫᴜᴇsᴛs.
𝕀 ᴡɪʟʟ ᴅᴏ ᴍʏ ʙᴇsᴛ ᴛᴏ ᴀɴsᴡᴇʀ ʏᴏᴜʀ ᴍᴇssᴀɢᴇs ᴀs sᴏᴏɴ ᴀs ᴘᴏssɪʙʟᴇ.

𝕋ʜᴇʀᴇ ᴀʀᴇ ᴛᴡᴏ ᴏᴛʜᴇʀ ᴘᴇᴛ ɢᴀᴍᴇs ᴛʜᴀᴛ ɪ ᴘʟᴀʏ, ᴍᴏʀᴇ ɪɴғᴏ ɪɴ ᴀ ᴘʀɪᴠᴀᴛᴇ ᴍᴇssᴀɢᴇ.

- - - - - - - - - - - - - -
˖⁺. 𝕋ʜᴀɴᴋ ʏᴏᴜ ғᴏʀ ᴠɪsɪᴛɪɴɢ! .⁺˖


- - - - - - - - - - - - - -
𝕍.𝔼.ℕ.𝔻. ᴡɪsʜʟɪsᴛ:
• 𝔸sᴛᴇʀᴀɴ • 𝔽ʟᴏᴠᴇʀ • 𝕋ʀᴇɴᴋᴀ • 𝕋ᴜʟᴏᴏᴘ • 𝕁ᴇʟᴀʟ • 𝕁ᴀᴄᴋᴏ𝕄ᴇғɪsᴛᴏ • 𝕐ᴀsᴛᴀʀᴀ • 𝕐ᴠᴇʀᴏsᴀ • ℚᴀᴍᴀʀᴀᴛ • 𝕃ᴜsᴋʀᴜʟʟ • 𝔾ᴀɴᴛᴜʟᴀ • 𝕃ɪssᴀᴍ • 𝕃ᴏᴠᴀʀᴛ • 𝔸ʙᴇᴛ • 𝕊ᴋʀᴜʟʟɪɴᴇ • 𝕊ᴡᴏʀɴᴛ • ℂᴏʙʀᴀɴᴄʜ
- - - - - - - - - - - - - -

Creatures (142)

Wall

by-joycee • 20 Apr 2023, 6:18 PM


Dᴇʟᴇᴛɪɴɢ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛs ᴀғᴛᴇʀ ʀᴇsᴘᴏɴᴅɪɴɢ!
Oɴʟʏ sᴘᴇᴄɪᴀʟ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛs ᴡɪʟʟ ʙᴇ ᴋᴇᴘᴛ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

heatherm_side • 5 Apr 2023, 11:31 PM

Sending hugs! ❤️